A hétköznapok történelme

Hírek anno...

De mi történt másnap? - 1848. március 16-a krónikája

2017. március 16. - Iski Szilvia

Hogy mi történt 1848. március 15-én, azt mindenki tudja, Pilvax, 12 pont, a nyomda, lelkesedésünk, mint a görögtűz, a Helytartótanács, aki reszketni méltóztatott. Ismerjük az események egymásutániságát, szereplőit és hatásait. Viszont kérdés, hogy mi történt másnap, március 16-án? Tartott-e még a szabadság lendülete, vagy az emberek megijedtek a hirtelen kitörő érzelmektől és kijózanodtak? Következzék 1848. március 16-a krónikája a korabeli sajtóból. Elsőként a Jelenkor 1848. március 21-i számából idézzük fel a nap eseményeit betű hűen, majd az 1848. március 17-én megjelent, Csengery Antal által szerkesztett Pesti Hírlap tudósítását közöljük eredeti formában.

Köszönet illeti a forrást, az Arcanum Digitális Tudománytárat, ahol a korabeli újságcikkek is megtalálhatóak:  https://www.arcanum.hu/hu/adt/

 

bp.jpg

 

Buda és Pest a reformkorban

 

jk.jpg

 

A' martiusi napok Pesten.

 

A' mart. 15iki mozgalomnak másnap csak nagyszerü folytatásán örvendheténk. Már hét órakor gyülekezett a' szép diadal érzetében hullámzó nép az uri utczában és városház terére. Az ellenzéki kör és gyülde szállásaik ablakiból szemgyönyörködtetőleg és szivemelőleg lobogtak a' háromszinü zászlók, a' bejárásnal egy nagyobb lengett e' fölirással: é l j e n  a'  s a j t ó s z a b a d s á g. A' tanuló ifjuság saját zászlója alatt a' városház terén gyülekezvén öszsze, a' nap teendőji iránt a' központi működő választvány utasitásit várta. Beszédek tartattak a' néphez rögtönzöttek 's alkalmazottak arra, hogy a' nép lelkében midőn a' szabadság tüze gerjesztetik, egyszersmind a' magasztosan lobogó lángnak adassék meg az irány, mit a' czél szentsége tűzött ki, hogy legyen nap, melly több ezer év óta ég és világit a' világegyetem millióinak a' nélkül, hogy kerek egészéből legcsekélyebb részt is elhamvasztana; és ne legyen ollyan, mint a' gyertyaláng melly midőn másnak világit, önmagát emészti föl. – A' tegnap megkezdett nemzetőrségi alakitás ma már tettleg gyakorlatba vétetett kiosztatván az aláirtak közt mintegy 200 puska ószerü ugyan tisztittatlan és nehéz, de könnyüvé 's kedvessé teszi ezt a' tudat, hogy e' fegyver a' szabadság, rend és béke védelmére nyujtatott át, 's hogy ez által elismértetett az, mikép többé nem vagyunk kiskoruak, kik fölött zsoldos gépek viraszszanak; és hogy nem vagyunk puhák és gyávák, kik hogy párnáink közt édelegjünk másnak adjuk át az őrizet fegyverét zsebeink, jogaink és szabadságunkkal együtt. A' nemzetőrök egész éjen át – egyesülve a' polgárőrökkel – teljesiték elvállalt kötelességeiket. –

 

A' városház termeiben tanácskozó választvány küldöttséget nevet Budaváros hatósága és polgárságához, melly által fölszólittatnék a' 12 pont elfogadására 's eként tettleg a' mozgalomhozi csatlakozásra. A' küldöttség végtelen sokaságától kisérve a' budai tanács és polgárságnál megjelenik 's ettől azon megnyugtató választ veszi, hogy az ország felvirágzását, a' nép jóllétét, és szabadságát a' budai polgárság is buzgón ohajtván a' 12 pontot sajátivá tevé 's azokat mint az öszszes polgárság kivánatit M i c s i n y e i Antal tanácsjegyző a' küldöttség és népnek harsány éljenzések közt felolvasá. – Hir volt, hogy a' várparancsnok ágyukat szögeztettt ki 's a' katonaságot fegyverkészen tartá a' megrohanásra. Ez a' kedélyeket igen fölizgatá; azonban N y á r y Pál küldöttségi tag fölvilágositván a' hadi parancsnokot a' nép szándokáról, melly korántsem akarja kirabolni a' fegyvertát, minthogy azt anélkül is megnyerendi 's hogy megnyerje, érdekében áll magának a' hadi igazgatóságnak is – a' katonaság szétoszlatott, 's a' tömeg azon rendben, mint elindult, viszsza is tért a' budaiak hason érzelmeitől kisérve. – Estve a' város fényesen ki volt világitva. A' szinház, városház, a' német szinház romjai, a' noththeater mind teljes fényben ragyogtak. Minden kormányépület, a' kaszárnyák, harminczad, sóház, kamara, helytartótanács, 's a' kir. várlak ablakai fényes lángban örvendének a' szabadság ünnepének, melly a' magyarok édes hazáját is szent keblére ölelte. Az ellenzéki kör szállása legizletesebben volt kivilágitva, a' zászló mellett egy transparens tábla illy fölirattal:

Szabad sajtó.

Kelj fel rab-ágyad kőpárnáiról beteg megzsibbadt G o n d o l a t,

Kiálts fel É r z é s, melly nyögél elfojtott vérző sziv alatt

Oh jöjjetek ki lánczra vert rabok, lássátok a' dicső, boldog napot,

Melly olly soká tűrt veletek, derüt, vigaszt és áldást hozzatok.

A' Landererféle nyomda ablakiból tömött sürüségben lengtek a' zászlók, 's a' derék nyomdatulajdonosok vezérlete alatt a három pesti nyomdának mintegy 150re menő személyzete vörös, fejér és zöld fövegekben egy nemzeti zászló alatt illy fölirással: éljen a' szabadság – a' város főbb utczáin átvonult 's nemzeti szinben üdvözlé a' nép és nemzet szabadságának e' dicső ünnepét. E m i c h Gusztáv könyvkereskedése szögletén a' lelkes Petőfy Sándor képe életnagyságban világittatott ki, illy aláirással: szabadság, béke, egyetértés. Magánházak ablakiból s lengtek a' kebel szent érzelmeit tanusitó zászlók 's a' látogatlanabb utczák is teljes fényárban usztak. A' pályafó és a' vonal udvartere lámpákkal és színes üvegekbe helyzett világgal érdekesíttetett, úgy szinte a' czukorgyár, a' selyemgyár, 's a' hengermalmi nagy épület. Mindeniken egyegy nagy zászló üdvözlé a' szemlélőt. A' ferencziek templomának ablakai is égtenek; 's mintha a' nemzet istene mosolyogna onnan áldást az álmából tettre ébredt népre, úgy tündököltek a' szent falak. – A' nádor-fogadó bejárása fölött dicsőült J ó z s e f nádorunk életnagyságu képe is diszesen kivilágittatott. A' nagy férfiu komoly arcza mintegy bánkodni látszott, hogy a' nagy események e' nagy ünnepének élő tanuja nem lehet; de fölébredt az elhaladó népben az emlékezet szelleme 's tisztelettel nézett a' férfiu homlokára, ki ötven évig virasztitt e' nemzet fölött jó. És bal sorsában, hogy végre egy illy nagyszerü hajnalra a' szabadság gyönyörü hajnalára támadhasson fel.

 

E' fényözönben mint folyamár uszott a' tömeg, hős kivivója ez ünnepnek; dörgé az éljent 's üdvözlé a' szabadságot ez ünnepen, melly oklevél gyanánt jegyeztetett föl a' történet lapjaira – aláirva isten keze által. 'S habár a' tömeg nagy – a' sokaság végtelen volt, azért a' rend sehol és semmiben sem zavartatottmeg; kiki magát, mihelyt az átlakulás hőséül avatá – egyszersmind a' rend bajnokául vallá be, 's így a' zavar lehetetlenné vált. Ha azonban mégis valakinek kedve kerekednék a' közbátorság ellen támadni, 's a' tulajdonra szentségtelen kezeket tenni, kik épen e' tettök által mutatják, hogy szabadságra méltatlanok, 's hogy annak kivivásához nem is járultak, ezek rendreigazitására nemzetőrök czikázák át az utczákat reggelig, kik minden becsületes lakos iránt biztositva tartják a' bátorságot. – Lelkünk magasztosan emelkedett ezen őrcsapat első megpillantásakor. Olly rég idő óta áhitozunk mi eézrt, olly sokáig vártunk utána az epedés egész sovárgásával és ime egy nap, egy szó – melly egyesiti a' közvéleményt, 's egy testté forrasztja százezrek akaratát, megteremti egész tiszteletre méltóságában. Üdvözöljük a' nemzetőrséget épen olly őszintén, mint minő harsány volt vihara az éljennek, mellyel első fegyveres megjelenése az ezrek által fogadta ott. – Egy órakor éjfélután a' tömeg eloszlott kipihenendő a' nap élveit és fáradalmait.”

(Jelenkor. 35ik szám. 1848. martius 21kén. 139. oldal)

 

 

ph.jpg

 

L e g u j a b b.

 

P e s t, mártius' 16-kai események. Ismét ünnepélyes menetek tartattak zászlókkal. Az ifjuság katon fogvas legszebb rendben haladott. Felkeresték az egyetem tanárai ülését, melly alkalommak a' nagyságos rector oda nyilatkozott, miszerint az ifjuságnak törvényes törekvésekbeni részvétét nem kárhoztatja. Szinte kijelentette közkivánat' következtében az oktató tanácskozmány' azon rendelete, miszerint addig, mig az élénkebb mozgalmak megszünnek, iskolai szünnapok leendenek. Erre az éljenző sokaság' kivánatára a' fentisztelt előljáró kocsiba ülvén, a' menettel megindult. Az orvosnövendékek szinte felkerestettek. Az egyetemi zászló kiadatott. – A' fővárosi bizottmány küldöttséget nevezett Budára, melly a' d u. 3 órakor tartott ülésben eljáráaáról számot adott. Meg volt t. i. bizva: 1) járna utána: való e a' hir, hogy Budán katonaság van felállitva, 's a' közlözz előzmények szerint intézkedjék. Erre Nyári Pál bizottmányi tag előadá, hogy a' tény részben való, 's azon hirre eredett, mintha a' fegyvertárt a' nép kirabolni akarná. Azonban az illető helyen tett interpellatio után visszatértökben már mindent rendén talált a' küldöttség. Továbbá meg volt bizva a' küldöttség a' felállitott nemzetőrség' számára megkivántató 1500 darab fegyver' kiadását eszközölni. Válasz: a' készen lévő 500 darab kiszolgáltatik. 1000 darab pedig komárombós fog felhozatni. Végre a' küldöttség meglévén bizva kitudni Budaváros előljárói' 's lakosai hangulatát, jelenté, miszerint erre a' megjelendő budai küldöttség kinyomtatott végzésével fog válaszolni. Ugy lőn. Micsinyei Antal budai jegyző felolvasá az érintett végzést. A' 12 pontot követeiknek utasitásul adják. A' kérelmezést a' kerületi albirák által is köröztetik, 's tartalmát megmagyaráztatják. A' közbátorság' fentartására a' bizottsággal összeköttetésbe teendi magát a' budai tanács. Végre: a' sajtó-szabadságnak legnagyobb renddel történt kivivatása' örömére Budaváros mai napra szinte kivilágitást rendelt.”

(Pesti Hirlap. 1054. szám. Martius 17. 1848., 227. oldal.)

 

A reformkori Budát és Pestet ábrázoló kép a Domanovszky György és társai által szerkesztett Magyar Művelődéstörténet című könyvből való.

(http://mek.oszk.hu/09100/09175/html/76.html)

 

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://hirekanno.blog.hu/api/trackback/id/tr2712337907

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

driopios 2017.03.16. 12:08:17

- Te, Vlagyimir! Gyere, menjünk le a kocsmába!
- Áá, inkább ne. Látod, tegnap is mi lett belőle.